Kolnes IL

Referat årsmøte 12.12.06

Referat årsmøte 12.12.06
 
                                Referat frå årsmøte i Kolnes IL
                                   Tirsdag 12. desember 2006
 
 Åpning
Leder Kjell Emberland ønsker alle velkommen til årsmøtet.
i Kolnes IL.
 
Valg av møteleder
Kjell Emberland blir valgt til møteleder.
 
Valg av møtesekretær
Gunnvor Langeland blir valgt til møtesekretær.
 
Valg av tellekorps
Dommersnes og Jensen ble valgt til tellekorps.
 
Årsmelding 
Kjell Emberland gikk gjennom årsmeldingen.
 
Kommentarer til årsmeldingen :
Manglende medlemmer var grunnen til at komiteer kom sent i gang med arbeidet.
Solveig Østebøvik sa opp stillinga si og det ble søkt etter ny daglig leder. Etter at ny leder ble engasjert sa vedkommende opp stillingen og på nytt måtte det lysest ut etter
daglig leder.
Nå har idrettslaget engasjert Geir Magne Einarsen som daglig leder.
 
Det ble i høst holdt motivasjonsmøte i idrettslaget. Det var få som møtte.
Det ble jobbet i grupper for å få inn forslag til aktivitet i idrettslaget og disse forslagene vil styret ta med seg videre i arbeidet.
 
En gruppe bestående av Mariann Salvesen,Leif Kristian Økland,Elin Salvesen, og
Geir Magne Einarsen har jobbet og jobber fortsatt med ulike sponsor avtaler.
 
Avtalen om utbygging av Kolnes bygda har vært tatt opp og er underskriven.
 
Idrettslaget har fått opparbeidet en ny hjemmeside. Dette er et verktøy som alle kan ta i bruk.
 
Årsmeldingen er godkjent.
 
Kontingent  2007
Det har ikke kommet inn forslag til endring av  kontigenten og den blir  som i fjor.
 
Budsjett 2007/ regnskap pr. oktober 2006
Budsjettet blir noe mindre enn i fjor og det har bl.a. med at automat inntektene er avsluttet.
Driften vil bli omtrent lik som i år.
 
Innbetaling av medlemskontigent er assure. Tine Web er et godt redskap til å holde oversikt.
 
Kalendersalg ble det ikke noe av i år fordi komiteen kom sent i gang.
 
Bensinavtalen blir opprettholdt.
 
Innkomne forslag
Det har komme forslag til organisasjonsendringer.
Sportslig utvalg reduseres med 2 personer til 4.
Arrangement og dugnadskomiteen utvides med to personer til 8
Hus og bane komiteen utvides med 1 person til 4.
HU håndball settes som egen avdeling, som rapporterer til styreleder/daglig leder og har ikke møteplikt i hovedstyre.
 
Det vil bli avholdt et årsmøte til .
 
Valg
Revisor Turid Norheim                                                              2009  
Vedtak : Enstemmig valgt    
 
Leder hovedstyre,  Kjell Emberland                                        2008  
Vedtak : Enstemmig valgt
 
Nestleder hovedstyre, Mariann Salvesen                                 2008 
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Medlem hovedstyre, Dag Helge Rønnevik                             2009 
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Leder Sportslig Utvalg ,  Inge Froestad                                     2009
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Medlem arrangement/dugnads komiteen, Ingeborg Juras    2009
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Medlem arrangement/dugnads komiteen, Mariann Amundsen 2009
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Medlem arrangement/dugnads komiteen, A-lagsrepresentant , ikke avgjort.
 
Medlem hus øg bane, Leif Kristian Økland                                  2008
Vedtak :Enstemmig valgt
 
Medlem hus og bane, ikke funne en representant.
 
 
 
 
  
Med det nye valget ser organisasjonen slik ut,:
 
Revisor                                  Turid Norheim         2009
Revisor                                  Svein e. Larsen         2008
 
Hovudstyret
Leder                                   Kjell Emberland          2008
Nestleder                            Mariann Salvesen       2008 
Kasserer                              Silje Skarstein             2008    
Medlem                                Dag Helge Rønnevik 2009 
Leder Sportslig utvalg        Inge Froestad             2009     
Leder arrangem./dugnad   Gunnvor Langeland  2008
Leder Hus og Bane             Arne Kolnes               2008
 
Sportslig utvalg
Leder                                     Inge Froestad            2009
Medlem                                 Morten Salvesen       2008
Medlem                                 Viggo Telle                2008
Medlem                                  Siri Rinden               2008
 
HU
Leder                                     Elin Rovik                 2008
 
Arrangement og dugnads komiteen
Leder                                     Gunnvor Langeland 2008
Medlem                                 Marit Eike                  2008
Medlem                                 Elin Salvesen              2008
Medlem                                 Sissel Thaule              2008
Medlem                                 Kristin Emberland     2008      
Medlem                                 Thomas Nordheim     2008
Medlem                                 A-lags repr.                 2009
Medlem                                Ingeborg Juras           2009
Medlem                                 Mari Ann Amundsen 2009
 
Hus og bane komiteen
Leder                                     Arne Kolnes               2008
Medlem                                 Kjell Lien                    2008  
Medlem                                 Leif Kristian Økland 2008
Medlem                                  Ingen kandidat           2009
 
Eventuelt
Styret i grendahuset skal la seg representere av bl.a. Kolnes Idrettslag men pr. dags dato er ikke idrettslaget representert i styret.
Kenneth Knutsen melder si interesse og ønsker å få med seg to personer til.
 
 
Møtesekretær
 
Gunnvor Langeland

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift